Katalog informacij javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa: GLASBENA ŠOLA ILIRSKA BISTRICA, Ulica IV. armije 5, 6250 Ilirska Bistrica, tel.: 05 7111 220, 05 7111 222, fax: 05 7111 224, e-naslov: tajnistvo.gspoib@guest.arnes.si
Odgovorna uradna oseba: MARTIN LENARČIČ, PROF., RAVNATELJ
Datum prve objave kataloga: 1.10.2015
Datum zadnje spremembe: 3.11.2015
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.ilirska-bistrica.si/javni-zavodi/izobrazevanje/glasbena-sola/ Druge oblike kataloga tiskana oblika, zgoščenka ali drugi medij in informacija o njegovi fizični dostopnosti

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2. a Organigram in podatki o organizaciji organa:
Kratek opis delovnega področja organa: Osnovno glasbeno šolstvo
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot Matična enota šole v Ilirska Bistrici, GLASBENA ŠOLA ILIRSKA BISTRICA, Ulica IV. armije 5, 6250 Ilirska Bistrica,
tel.: 05 7111 220, 05 7111 222, fax: 05 7111 224,
e-naslov: tajnistvo.gspoib@guest.arnes.si
Organigram organa: organigram zavoda

2. c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba: Martin Lenarčič, ravnatelj
Ilirska Bistrica, Ulica IV. armije 5, 6250 Ilirska Bistrica
ravnatelj@g-ib.po.mss.edus.si
tel.: 05 7111 220, 041 709 622
2. d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi

Povezava na državni register predpisov, ki veljajo za področje delovanje zavoda:
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport www.mizs.gov.si
Uradni list RS: www.uradni-list.si
Državni zbor: www.dz-rs.si
Zakon o zavodih
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
Zakon o šolski inšpekciji
Zakon o delovnih razmerjih
Zakon o javnih uslužbencih
Kolektivna pogodba za javni sektor
Kolektivna pogodba za dejavnost VIZ
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
Zakon o javnih financah
Zakon o računovodstvu
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v VIZ v nazive
Uredba o napredovanju javnih uslužbencev plačne razrede
Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju VIZ
Zakon o javnih naročilih
Odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije
Zakon o varstvu osebnih podatkov
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Zakon o splošnem upravnem postopku
Zakon o glasbenih šolah
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter
napredovanju učencev v GŠ
Pravilnik o dokumentaciji v glasbenih šolah
Pravilnik o šolskem koledarju za GŠ
Pravilnik o publikaciji v GŠ
Pravilnik o izvajanju pouka v GŠ
Pravilnik o normativih in standardih v GŠ
Pravilnik o smeri strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti
učitelji, korepetitorji in knjižničarji v GŠ
Pravilnik o šolskem redu v GŠ
Opozorilo: Gre za neuradno prečiščeno besedilo, ki predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Notranji predpisi Odločba o vpisu v razvid Glasbene šole Ilirska Bistrica
Odlok o ustanovitvi
Izjava o varnosti z oceno tveganja
Pravila šole
Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest
Požarni red
Pravilnik o računovodstvu
Pravilnik o popisu
Pravilnik o rabi, varovanju in uničevanju pečatov in ključev šole
Hišni red
Pravilnik o šolskih pristojbinah
Navodila o opravljanju izpitov učencev, ki niso vpisani v GŠ
Navodila o preprečevanju mobinga v podjetju
Pravilnika o ugotavljanju alkoholiziranosti in prisotnosti drugih psihoaktivnih substanc v podjetju.

Predpisi EU

Povezava na evropski register predpisov:

EU portal: http://eur-lex.europa.eu

2. e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov:

Predlog predpisov www.mizs.gov.si

2. f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov:

Letni delovni načrt zavoda za posamezno šolsko leto
Finančni načrt zavoda
Letno poročilo za koledarsko leto

2. g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ:

– postopek imenovanja ravnatelja
– prijavno-sprejemni postopek za vpis v glasbeno šolo
– izvedba volitev predstavnikov zaposlenih v svet
– izvedba volitev za napredovanje strokovnih delavcev v nazive
– odločanje o pritožbah in dajanje informacij javnega značaja
2. h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc:

– Zakon o glasbenih šolah (poglavje o zbiranju in varstvu osebnih podatkov, čl. 42)
– evidenca vpisanih učencev za tekoče šolsko leto
– evidenca zaposlenih
2. i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk /
2. j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja :

– Šolski koledar za šolsko leto
– Pravilnik o šolskih pristojbinah za šolsko leto
– Navodila o opravljanju izpitov učencev, ki niso vpisani v GŠ

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Večina informacij je dostopna na spletni strani https://www.ilirska-bistrica.si/javni-zavodi/izobrazevanje/glasbena-sola ob vsakem času oz. na spletu ob vsakem času. Splošne informacije javnega značaja so dostopne tudi v brošurah, zloženkah, publikaciji, itd. Informacije so fizično dostopne vsak delavnik od ponedeljka do petka na sedežu šole, po predhodni najavi pri osebi, ki je pooblaščena za posredovanje informacij javnega značaja.

Stroškovnik ureja Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH JAVNEGA ZNAČAJA
Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)

1. Splošne kontaktne informacije
2. Informacije o vpisu
3. Učitelji po predmetih
4. Nastopi in drugi dogodki

podpis odgovorne osebe
Martin Lenarčič, prof.
OPOMBA:
1. Organi s sedežem na območjih občin, kjer je pri organu poleg slovenskega jezika uradni jezik tudi jezik narodne skupnosti, zagotovijo celoten katalog iz prejšnjega člena tudi v jeziku narodne skupnosti.

Dostopnost